viernes, 21 de julio de 2017

126-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Nota de l´autor del llibre 'Thesaurus Puerilis' (El tesor dels chiquets), de l´escritor Onofre Pou. Es llig en la susdita nota: 

"... esta primer lo vullgar en llangua Cathalana, y Valenciana, y despres lo llati...”. Publicat en Valencia per Pedro de Huete l´any 1575 (un diccionari valencià-llati), també existixen atres edicions: en Barcelona (els anys 1580 i 1600) i en Perpinyà (1591).

Font: "Cites historiques sobre la llengua valenciana (del sigle XI al XX)", per Agustí Galbis. Publicat en Valencian. org

* Onofre Pou (Girona, sigle XVI). Naixqué en Girona pero residí en Valéncia i Perpinyà. Estudià filosofia i teologia i donà classes de gramàtica. Fon alumne de l´humaniste Joan Llorenç Palmireno.