viernes, 28 de abril de 2017

109-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Bernardí Vallmanya (s. XV), apart d´atres obres en vers, traduí en prosa diverses obres del castellà: 

- 'Lo carcer d´amor', imprés en Barcelona l´any 1493, diu:

'... traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa'

- 'Lo cordial de l´anima' de l´any 1495, en el colofó, diu:

'... de vulgar lengua castellana en stil de valenciana prosa'. 

- 'Revelacio del benaventurat Apostol Sanct Pau', de l´any 1495, diu: 

'... de vulgar ydioma castella en valenciana prosa'.

Font: 'En torn a la llengua valenciana' per D. Josep Mª Guinot.

* Bernardí Vallmanya (¿?-1495). D´orige valencià, fon escrivent i secretari del Comte d´Oliva.

Foto: 'Lo cordial de l´anima' (1495).

Lo cordial de l'anima