miércoles, 8 de marzo de 2017

Dedicatoria de l'autor Enrique Mollá Ripoll a son germà

Enrique Mollá Ripoll, autor de l'obra de teatre "El punt de Cañamaso" la qual li la dedicà a son germà Paco.

Esta obra s'estrenà en el Saló de Novetats del Cap i Casal el 14 de giner de 1920. És un sainet en un acte i en prosa.

Se publicà per la Revista Semanal Lliteraria "Nostre Teatro" nº 50, en Valéncia el 21 de maig de 1922.

Autor d'atres obres de teatre:

  • Per la casa de socorro: joguet cómic bilingüe, en un acte, en prósa. Estrenada el 08 d'abril de 1918 en el Saló Novetats. Publicada per La Comedia Levantina.
  • El chulo de baratillo: sainet en un acte, en prosa. Estrenada el 23 de decembre de 1920 en el Saló Novetats. Publicada per la Revista Semanal Lliteraria "Nostre Teatro".
  • The film Blasco Ibáñez o La gloria de Valensia: apropósit en un prólec i un acte, dividit en dos quadros, en prosa. Estrenada el 19 de maig de 1921 en el Saló Novetats. Publicada per la Revista Semanal Lliteraria "Nostre Teatro".

Dedicatoria de l'autor Enrique Mollá Ripoll a son germà Paco, 1920