lunes, 28 de noviembre de 2016

88-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"Se presenta a los Almorávides como los causantes de la pérdida de la lengua romance en Valencia en el siglo XII y como los impulsores del dominio de la lengua árabe. Es tan burda esta interpretación que no resiste el menor intento de crítica. Los primitivos almorávides hablaban bereber y desconocían por completo el árabe. Difícilmente podían propiciar la lengua árabe...."

Font: 'Los almorávides, el idioma romance y los valencianos'. (Temas valencianos, 29; pags. 7, 11 y 14. Año 1978). Antonio Ubieto. 

* Antonio Ubieto Arteta (Saragossa, 1923-Valéncia, 1990). Historiador migevalista. Catedràtic d´Història. Doctor en Filosofia i Lletres.

Ubieto

viernes, 25 de noviembre de 2016

37-Notes històriques.

"¿Por que 'País' y no 'Reino'? El valenciano sabe que la denominación que se pretende imponer, 'País Valencià', no es indiferente ni ingenua. La palabra 'Reino' estorba al proyecto 'pancatalanista' por la simple razón de que un 'Reino' no puede englobarse en un principado. Un 'país', en cambio, sí puede 'añadirse' a un mapa de 'paísos'. Pero, como hace pocos días declaraba Julián Marías: 'Eso de 'país' es algo artificial, que no procede del uso, que no aporta nada real; un calco de la denominación 'País Vasco', que, a su vez, es traducción del francés 'Pays Basque'. Y hay algo sorprendente: los que favorecen la denominación de 'países catalanes', ¿por qué nunca le llaman 'país' a Cataluña? Es raro que, además, lo propongan sólo 'en plural'...'
El valenciano sabe que, desde 'don Jaume el Conquistador', hace setecientos años ya, Valencia es Reino, diferenciado e independiente del Reino de Aragón y del Principado catalán."

* Pilar Urbano Casaña (Valencia, 1940). Periodista y escritora.

Font: (Las Provincias, 23.1.1982). Citat en el llibre: 'Judes valentins' de J.P. Valencianos (Valéncia, 1991).

Pilar Urbano

lunes, 21 de noviembre de 2016

87-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"Una volta mes direm que no hi ha normativa mes ajustada a la parla viva i culta que l´estudiada, publicada i documentada per la seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV (Normes d´El Puig), pero son molts anys de lluita fraticida i en “l´hora del compromis” (¡ara, mare!) pense que tots hem de cedir en algunes coses si el resultat es una normativa de consens per a la Llengua Valenciana in-de-pen-dent."

Font: Revista Cresolet d´AELLVA. Bolletí nº 18, octubre 2002. Aureli López. Associació d´Escritors en Llengua Valenciana.

* Aureli López i Muñoz (Paterna, 1943). Escritor i Professor de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat. President de l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA). Acadèmic de la RACV. Vicepresident de l´Ateneu Cultural de Paterna. Premi Vinatea 1997. Premi 'Fadrí-D. Josep Mª Guinot a les lletres valencianes' 2012 de l´Associació Cardona Vives de Castelló.

Aureli López

viernes, 18 de noviembre de 2016

86-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"No volem passar per muts, ni mancos, els escritors valencians de la AELLVA, deixant sense resposta un destarifo més, entre tants dels que s´encadenen, per a confondre als parlants de la llengua valenciana i ara estan duent al corralet anexioniste la bona fe dels que lligen i pronuncien tal qual veuen escrit.
Açò fa referència a l´accent greu sobre la È de Valéncia...[...]
¿Qué són una dotzena d´anys de València front a dos milers de Valéncia? [...]
Els socialistes s´opongueren a la valencianisació que hem senyalat, quan el govern municipal passà a mans del PP/UV i, per a que no donaren la murga se tornà a l´orige: Valencia, sense accent gràfic, ni per a tu ni per a mi. [...]
Sabem que Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana be han manifestat en diverses ocasions el fonament científic que, refermat per la costum, avalen lo que nosatros reclamem en tot dret, davant de l´Ajuntament de Valéncia com també de la Diputació, pero no tenim constància de que hagen obtingut resposta alguna les seues justes indicacions.
Per tant, i més ara, front a les pressions i a l´entreguisme, nosatros seguirem escrivint i publicant tal com la raó nos mana."

Font: 'Acatalanant el nom de Valéncia', Mª Jesús Coves (LP, 6.11.2009).

* Mª Jesús Coves Torralba. Presidenta de l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA).

Maria Jesús Coves

lunes, 14 de noviembre de 2016

36-Notes històriques

"La enseñanza del catalán en el extranjero es casi imposible, porque primero es prioritario extender y consolidar el catalán en Catalunya, Valencia y Baleares."

Font: Miguel Siguán (El Periódico, 8.4.1989).

* Miguel Siguán Soler (Barcelona, 1918-2010), considerat el pare de l´immersió llingüística. Psicòlec, llingüíste i escritor.

Miguel Siguán

viernes, 11 de noviembre de 2016

85-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Portada del llibre Blanquerna, del mestre en sacra teologia, el mallorqui Ramón Lull (Palma de Mallorca, 1235-1315).

"…Traduit y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua valenciana…"

per l´eclesiàstic i escritor Joan Bonlabi (Rocafort de Queralt, sigle XV). Fon editat en Valéncia l´any 1521.

Blanquerna

lunes, 7 de noviembre de 2016

84-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Recentment, en el sigle XIX, quan va esclatar la Renaixença lliteraria de la llengua valenciana en Valencia, i la de la llengua dels catalans en Barcelona, comproven que els primers renaixentistes que utilisaren la denominacio de llemosi o llengua llemosina foren els catalans, no els valencians. Aixina demostraven els catalans la resistencia que han manifestat sempre per a nomenar valenciana la llengua classica que ells no tenen i que ha influit i millorat el seu parlar."

Font: 'Pomell de valencianitat' (Alacant, 1987). Josep Boronat Gisbert. 

* Josep Boronat Gisbert (Alcoy, 1922-Valéncia, 2002). Mestre i Llicenciat en Filosofia i Lletres i en Ciències Químiques.

Pomell de Valencianitat

viernes, 4 de noviembre de 2016

83-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"No perque nostra llengua valenciana esta hui arrimada, puix a penes s´escriu en ella, ham de pensar que es roin."

Font: "Tratat de adages y refrans valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana" (1736).

Per a descarregar-se'ls: http://llibres-valencia.blogspot.com.es/2014/09/tractat-dadages.html

* Carlos Ros i Hebrera (Valéncia, 1703-1773). Escritor i notari de professió, Carlos Ros, ha segut un defensor i propagador apassionat de la Llengua Valenciana, cap del renaiximent lliterari valencià.

Tratat de Adages

martes, 1 de noviembre de 2016

A mi Valencia

Luís Linares Becerra, escrigué el 16 de maig de 1909 un poema en “El Pueblo, diario republicano de Valencia” titulat
“A mi Valencia”

Retall del diari
"El Pueblo. Diario republicano de Valencia"
16 de maig de 1909

Luís Linares Becerra, (Madrit 1887-Madrit 16 d'octubre de 1931).
 • Llicenciat en Lletres. Doctor en Dret
 • Aficionat a la lliteratura s'involucrà en el gènero del teatre, obtenint diversos èxits. Estrenà sainets, comèdies i sarsueles. També escrigué obres policíaques i formà companyies.
 • Compaginà el teatre i el periodisme.
 • Mostrà el seu talent com a periodiste en el “Diario Universal”.
 • Fundà junt a Alejandro Miquis la revista “Teatro de Arte” de la qual fon secretari.
 • Fon inspector de l'Ensenyança en Madrit.
 • Junt a Andrés González Blanco treballà colze a colze en el diari “La Jornada”.
 • Fon gerent de la Societat d'Autors.
 • Presidí la Societat Protectora d'Animal i Plantes, fent una gran llabor.
Algunes de les seues obres:
 • Los dos cienos (drama)
 • El castillo de las águilas (drama líric)
 • El amigo de la casa (sainet)
 • El buen amor (comedia)