lunes, 8 de febrero de 2016

35-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

En 1569, l´humaniste Llorenç Palmireno, natural d´Arago, publicà un 'Vocabulario del Humanista' (1569), en el que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar, explica:

"... si no hallo vocablo con el que arromançar una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, Francés o lengua Portuguesa."

L´autor no nomena atres llengües.

* Juan Lorenzo Palmireno (Alcañiz, 1514-Valéncia, 1579). Dramaturc, pedagoc i humaniste.

Juan Lorenzo Palmireno