lunes, 29 de febrero de 2016

40-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"San Vicente Ferrer siempre hablaba en su lengua valenciana allí donde se encontraba. Y todos le entendían, aragoneses, leridanos..., catalanes, franceses del sur... No era un milagro. Los romances de todos estos lugares eran parecidos."

Font: "Antes y después de la conquista de Valencia" (Valéncia, 1991) per Francisco Lliso i Genovés.

* Sant Vicent Ferrer (Valéncia, 1350-Vannes, França, 1419). Patró del Regne de Valéncia, dominic valencià.

Sant Vicent Ferrer

viernes, 26 de febrero de 2016

¿Saps d'a ón deriva la paraula Gayata?

Gayata prové del llatí posterior o vulgar “cāiatus, -a, -um” (bastó de pastors), i “cāiatus” prové de l'acurtament de “bacŭlus cāiatus” (bastó en forma de garrot).Cites de “Gayata”:
 • "aquella mateixa gayata" (Corella, Roiç de: Obres, 354, c. 1490)
 • "atre li prenia la gayata" (Galiana: Rondalla de rondalles, 1768, p. 41)
 • "en una gayata" (Guinot: Capolls, 1899)
 • "gayata" (Marti Gadea: Voc. 1909)
 • "dos tamborinaes a la porta en la gayata" (Canyisaes, Monòver, 1910, p. 139)
 • "coixo te vaig a deixar yo d'una gayatá" (Sendin: Tonica la del llunar, 1926, p. 4)
Definició de la RACV:
 • Bastó o vara en l’extrem superior encorbat.
 • Cadafal portàtil sobre el qual es fa un montage artístic en allumenament i que ix en processó el primer dia de les festes de la Magdalena de Castelló.
Breu història de les Gayates:

El tercer dumenge de Quaresma, la ciutat de Castelló celebra les Festes de la Magdalena, unes festes fundacionals que rememoren el trasllat dels antics pobladors del Castell Vell o Castell de Fadrell (situat en el tossal de la Magdalena, a on es troba l'actual ermitori de Santa Mª Magdalena) fins al pla per a arribar a terra fèrtil i repoblar les alqueries que ocupaven els moros, lloc conegut com el Palmeral de Burriana, a on abundava el palmito o margalló, i a on es trobava l'alqueria de Benàrabe o Benirabe. El croniste, José Sánchez Adell, diu que l'historiador, Manuel Betí, comenta que l'alqueria de Benirabe fon el lloc escollit per a fundar la nova Vila de Castelló de la Plana. 

Els pobladors del Castell Vell es traslladaren ajudant-se de canyes, gayatos i farols per a vore´s durant el camí, poder tantejar el terreny, evitar fanguers i poder defendre´s de les alimanyes. Les famílies anaven encapçalades pel pare i les tancava la mare, nugant als fills menuts ad eixos gayatos com una familiar provessó.

Primeres Gayates
Primeres GayatesL´archiver Lluís Revest, trobà el document a on es relata la primera peregrinació, fon de caràcter religiosa i penitencial, l'any 1375, a l'ermitori de la Santa el tercer dissabte de Quaresma – despuix el dumenge, a partir de l'any 1793 per orde del bisbe, Antonio Salinas -, convertint-se en pràctica anual des de l´any 1572 

"Anar a la Romeria no és tan sols ‘Anar de Festa’, és deure que manifesta orgull de genealogia". (Pregó. Bernat Artola)


El trasllat fon concedit per privilegi real de Jaume I, l'any 1251, autorisant a Ximén Pérez d'Arenós, el seu lloctinent en el Regne de Valéncia, a traslladar la Vila de Castelló al lloc més adequat. La nova vila començà a alçar-se l'any 1252. Jaume I és exaltat durant les festes no només com a conquistador sino com a fundador de la ciutat de Castelló. 

La Gayata és el símbol més important de les festes de Castelló, representa a les canyes, gayatos, farols i la seua llum, utilisats pels antics pobladors per a la baixada al pla. Sent el símbol festiu més antic del nostre Regne de Valéncia.


La gayata és una obra d'art, feta ab materials nobles i treballada a mà. Podem dir que l'orige de la gayata siga el fòc, com la majoria de festes valencianes, i la seua llum, pero no la seua finalitat és el fòc.

"Un esclat de llum sense foc ni fum" (Antoni Pasqual Felip)

Font: "Els origens de la festa i el seu monument" per Xavier Gimeno i Alonso.


¡Magdalena!
¡Vítol!


miércoles, 24 de febrero de 2016

39-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"El catalán de Barcelona que se intenta imponer en Valencia es un dialecto infame e infecto." 

Font: Miquel Batllori (Las Provincias, 2.11.1992).

* Miquel Batllori i Munné (Barcelona, 1909-Sant Cugat del Vallés, 2003). Sacerdote, Doctor en Historia y licenciado en Derecho, Filosofía y Teología, Doctor 'Honoris Causa' por 11 universidades catalanas, Premio Nacional de las Letras Españolas (2001), Premio 'Príncipe de Asturias' en Ciencias Sociales (1995), entre otros, y académico de la Real Academia de la Historia.

Miquel Batllori

sábado, 20 de febrero de 2016

Corpus - I Trobada de Jagants 2016

Este matí, s´ha celebrat en la ciutat de Castelló la "I Trobada de Jagants" (i no "gegants" com diuen els "nurmalitzadors"). Es commemorava el 25 aniversari de l´associació de dansants del Corpus de Castelló. Açò és excelent i s´han reunit jagants i nanos d´algunes poblacions valencianes (Alcora, Alcoy, Almassora, Beniarrés, Benicàsim, Benetússer, Burriana, Moncofa, Monóver, Onda, Vall d'Uxó, Vilarreal, Vinaròs i del mateix Castelló, esperem no haver-nos deixat a ningú). 


Castelló de la Plana
Castelló de la PlanaBorriana
Vall d'Uxó


Onda

Alcoy

Pero lo que no és gens correcte i ho considerem una falta de respecte cap al Poble Valencià és que aprofitant una festa tradicional valenciana, com és el Corpus, es dediquen alguns a mostrar una bandera que no nos representa com a poble.

Colla Catalana


38-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino."

* Carlos Ros i Hebrera (Valéncia, 1703-1773). Notari i escritor. Defensor de la Llengua Valenciana. Es considerat el precursor del renaiximent lliterari valencià. Escrigué diverses obres en castellà i en valencià.


jueves, 18 de febrero de 2016

9-Notes històriques

"Començaré per u dels casos que també fa que el denigren els catalans [l´autor es referix a Jaume I]: 'regalar' Múrcia a Castella. No puc continuar sense recordar que ara hi ha catalans i valencians que propugnen retornar o 'regalar', a Múrcia el tros d´ella que Jaume II incorporà al Regne de Valéncia; aixi com volen també regalar atres trossos valencians a Castella i a Aragó, per mor del 'País Valencià' monolingüe integrant dels 'Països Catalans'. ¡Cosas veredes! Joàn Fustér (1), numen valencià del pancatalanisme, escrigué en 1962: '... les contrades no catalanes del País Valencià tindrien el lloc just en les demarcacions limítrofes amb les quals conserven una profunda afinitàt: Aragó, Castella i Múrcia'. No debades Elías de Tejada (2) ha escrít: '... Joan Fuster aspira a matar a Valencia...'; 'Quiere acabar de matar al Reino de Valencia'." 

Font: "L´espirit juridic del rei Don Jaume", per Miquel Adlert Noguerol (Valéncia, 1980).

(1) Joan Fuster. 'Nosaltres els valencians' (Barcelona, 1962)
(2) Fco. Elías de Tejada. 'El concepto del Reino de Valencia'. Aparisi y Guijarro. (Valéncia, 1974).

* Miquel Adlert Noguerol (Paterna, 1911-Valéncia, 1988). Escritor i editor. Estudià Dret i fon juge. Formà part de la directiva de Lo Rat Penat i fundà l´editorial Torre junt a Xavier Casp. Participà en l´elaboració de les Normes d´El Puig. Publicà varies obres. Es un dels mes brillants intelectuals del sigle XX.

Miquel Adlert

lunes, 15 de febrero de 2016

37-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"El último tercio del siglo XIV, todo el siglo XV y el primer tercio del XVI contemplan el desarrollo y esplendor en tierras valencianas de una lengua que todos cuantos escriben y componen en ella coinciden naturalmente en llamar valenciana. Desde el gerundense Eiximenis, a finales del siglo XIV, hasta Martí de Viciana y Cervantes en el XVI, la lengua y literatura valencianas se hacen acreedoras de inusitados elogios, hasta el punto de poderse hablar de un auténtico siglo de Oro, a pesar de todos los esfuerzos de apropiación o minimización por parte de algunos, hace imposible otra denominación que no sea la de 'Lengua Valenciana'." 

Font: En el pròlec de Joan Costa, del llibre 'Antes y después de la conquista de Valencia' de Francisco Lliso i Genovés (Valencia, 1991).

* Joan Costa i Català (Palma de Gandia, 1935-Valéncia, 2005).Jesuïta. Llicenciat en Filosofia i Teologia. Llingüiste, escritor, articuliste i conferenciant. Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Ha investigat els texts bíblics valencians i els clàssics de la lliteratura valenciana del Sigle d´Or i ha publicat diverses obres.


jueves, 11 de febrero de 2016

36-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable."

* Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 1547- Madrid, 1616), en "Persiles y Segismunda". Soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito "Don Quijote de la Mancha", que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal.

Miguel de Cervantes Saavedra

lunes, 8 de febrero de 2016

35-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

En 1569, l´humaniste Llorenç Palmireno, natural d´Arago, publicà un 'Vocabulario del Humanista' (1569), en el que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar, explica:

"... si no hallo vocablo con el que arromançar una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, Francés o lengua Portuguesa."

L´autor no nomena atres llengües.

* Juan Lorenzo Palmireno (Alcañiz, 1514-Valéncia, 1579). Dramaturc, pedagoc i humaniste.

Juan Lorenzo Palmireno

jueves, 4 de febrero de 2016

8-Notes històriques

"En el siglo XV se habla en Zaragoza un lenguaje aragonés con ciertas diferencias con el del norte de Huesca, con ciertas diferencias con el leridano de Sena... 

No es extraño en aquella época carente de medios de comunicación, que los lenguajes se comarcalizaran. Ya lo vimos en el Rosellón con sus tres variedades de dialectos.

El extenso vocabulario de palabras zaragozanas podría pasar como valenciano.

A través de 'Tirant lo Blanch' y de la mano de la profesora M.A. Cabanes, así como a través de 'L´espill', encontramos el habla del pueblo valenciano.

En este siglo Valencia es la que brilla en todo. Ausias March es el máximo representante de este florecimiento y, como ya dijimos, el primero que dejó de escribir en provenzal y escribió usando la lengua del pueblo, la lengua valenciana."

Font: 'Antes y después de la conquista de Valencia', per Fco. Lliso i Genovés (Valéncia, 1991).

* Foto: Dª Amparo Cabanes junt al pare Guinot (D. Josep Mª Guinot i Galàn). Mª Desamparados Cabanes Pecourt (Valéncia, 1938). Llicenciada en Filosofia i Lletres i Doctora en Història per l´Universitat de Valéncia. Membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

Amparo Cabanes

miércoles, 3 de febrero de 2016

En Maximilià Thous.

Maximilià Thous
Gran poeta. Naixqué per casualitat en Muros de Nalón, Astúries (1875) i muigué en Valéncia (1947). Son família provenia de Benidorm (Alacant) pero ya de menut vixqueren en Valéncia. Fon periodiste i escritor.

Fundà les revistes: "El Gladiador", "El Guante Blanco" i "El Sobaquillo".
Treballà en "El Criterio", "El Palleter" i "El Correo Valenciano".
Dirigí "La Correspondencia de Valencia".
Milità en Unió Valencianista Regional.
Obtingué en 1901 la flor natural als Jocs Florals de Valéncia.

En l'any 1909 compongué en el músic En Josep Serrano Simeón, l'Himne Valencià de l'Exposició Regional Valenciana del mateix any.

Fon pioner en territori valencià del cine, rodant en la dictadura de Primo de Rivera les películes: "La bruja", "La Dolores", "La alegría del batallón", i Nit d'albaes.

Quan acabà la Guerra Civil li llevaren els drets d'autor del nostre Himne i a partir d'eixe moment sols escrigué llibrets de falla. Lo Rat Penat li va dedicar un homenage pòstum.

Escrigué diferents obres entre sarsueles, sainets i comèdies:
 • De Carcaixent i dolces (1896)
 • Portfolio de Valéncia (1898)
 • Moros i cristians
 • L'escala de Jacob
 • A la vora del riu, mare (1920)
 • Ama, ¿hi ha foc? (1920)
 • Foc en l'era (1916)
 • L'últim lleó (1921)
 • El dragó del Patriarca (1931)
 • El rei dels auques (1931)
 • La cua de la rabosa (1931)

També escrigué obres en castellà:

 • "La casa blanca" (1904)
 • "La taza de té" (1906)
 • "La banda nueva" (1907)
 • "La feliz pareja" (1907)
 • "Episodios nacionales" (1908)
 • "El pecado venial" (1908)
 • "La herencia roja" (1909)

En 1923 li dedicà una poesia a la Real Senyera:

BANDERA DEL MEU AMOR

Tinc una bella Bandera
que te tots els meus amors.
La tela es de seda fina,
or, roig i blau els colors.

Simbol de la meua terra
anyorant i redemptor
es la seua vera image:
sobre'l camp de blat de l'or
quatre roselles esclaten
baix el blau cel llumenos.

Entre els seus plecs quan la eleve
porta la meua ilusio.
Quan l'or i el grana s'ajunten
al revolar baix el sol
son com vivissima flama
que dona llum al meu cor.


En Maximilià Thous en l'any 1911 i en Llengua Valenciana li dedicà estos poemes al seu amic En Manuel Salvador en la publicació de poemes de L'escala florida.


L'Escala Florida
Poema
Títul: L'Escala Florida
Autor: Maximilià Thous
Any: 1911
Imprés: Imp. de Antonio López y C.ª


lunes, 1 de febrero de 2016

34-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán." 

1985. Torcuato Luca de Tena.

* Torcuato Luca de Tena y Brunet (Madrid, 1923-1999). Escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Torcuato Luca de Tena y Brunet