viernes, 8 de enero de 2016

¿Saps d'a ón deriven les paraules colombro, alficòs i pepinell?

Este vegetal és originari de l'Índia, ya el cultivaven fa 3000 anys. Foren els espanyols quan conquistaren Amèrica, els que el portaren ad este continent.

Colombro

Colombro
Esta paraula valenciana prové directament del llatí, de “cŭcŭmis”, pero la seua arrel és molt antiga i prové del grec “Σιχυόν”, estava estesa per tot el mediterràneu i moltes llengües l'incorporaren ad elles, com és el cas del llatí.

Definició de colombro de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

1.Fruit de la colombrera (“Cucumis sativus”)
2.Meló vert o carent de dolçor, per ser de la primera collita.
3.Més vert que un colombro, loc. Molt vert.

Pertany a la família “cucurbitàcees”.

Alficòs

Alficòs

Paraula que deriva de l'àrap “al-fakkus”.


1.Fruit de l’alficossera (Cucumis flexuosus).
2.Persona molt simple o sense trellat.
3.Ser un tros d’alficòs, loc. Ser molt simple, tindre poc de trellat.

Pertany a la família “cucurbitàcees”, també se li coneix com a Colombro Serpentí.

Ya podem trobar esta paraula des de 1721.

Cites de “Alficòs”:
"alficòs, la paraula es a soles valenciana" (DECLLC.)
"en la Mancha es cohombro, que en Valencia llaman alficoz" (Dicc. Aut. 1721)
"alficòs" (Cavanilles: Obs. 1797)
"el bosí d'alficòs" (La nit que venen els musics. Alcoy, 1855, p. 4)
"insigne tros de alficòs" (El Cullerot. Alacant, maig 1898)
"insult: "la tros d'alficòs" (Quevedo, C.: Per menchar carn de burro, 1932, p. 12)
"en el Reyno de Valencia, alficoço" "alforrador dinés), valencianisme" (DECLLC)
Pepinell

És una varietat del meló.
Deriva del llatí de la paraula “pepo” que significa meló.

Cites de pepinell:
"pepinell, varietat de pepí en Xixona y Altea" (Corominas: DECLLC)