miércoles, 9 de diciembre de 2015

¿Saps d'a ón deriven les paraules Eixir i Sorgir i les seues diferències?

Vorem en esta publicació les diferències que n'hi ha entre dos paraules paregudes en el seu significat pero que realment són molt diferents entre elles mateixa.

La Llengua Valenciana distinguix l'ús de les dos.

EIXIR

Eixir prové del llatí "exīre".

"Exire" és una forma flexionada de la paraula “Exeo”.

Significats en llatí:

 • "Exeo": Eixir, anar cap a fòra, marchar, partir. Eixir a la llum. Morir. Perir. Publicar
 • "Exire": Eixir de dins, anar cap a fòra, marchar, partir.
  • "De finibus exire": Eixir de les fronteres
Eixemples en valencià del verp Eixir:
 • Eixiré de casa a migdia.
 • Quan te criden eixiràs a parlar.
 • Tan pesat s'ha ficat que se n'ha eixit en la seua.
Curiositat: en el castellà antic se deya “exir”, hui en dia està en desús i es diu “salir” que proveé del llatí del verp “salire” que significa “botar cap a fòra”

Definició del verp eixir de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
 • v. intr. Dirigir-se o anar de l’interior a l’exterior, de dins cap a fòra.
 • ant. Eixir en terra, desembarcar.
 • ant. Eixir a cambra, fer de ventre.
 • Eixir-se’n un líquit, sobreeixir un líquit del recipient que el conté.
 • Eixir a batalla, ant. Presentar batalla a l’enemic.
 • Eixir ad algú o eixir a l’encontre, eixir al camí, eixir al pas oeixir al davant, anar cap ad algú per a trobar-se de cara en ell en un punt.
 • intr. refl. Escapar d’una situació concreta.
 • Eixir de sí o de sí mateix, perdre l’enteniment, el trellat, el control.
 • intr. Excedir, sobrepassar una cosa del nivell d’una atra baix o darrere de la qual està: Les mànegues de la camisa ixen massa de la jaqueta.
 • intr. Fer-se visible, aparéixer lo que estava amagat o tapat per una atra cosa.
 • Eixir el Sol, la Lluna, aparéixer estos astres en el cel.
 • Escomençar a brotar una planta.
 • Aparéixer en alguna part del cos uns grans, erupcions, taques...
 • Eixir a la llum o a la llum pública, fer-se palés o públic.
 • intr. Donar pas una porta, un eixidor, un camí, un carrer, etc., a un lloc concret.
 • intr. Fer o finalisar un treball o qualsevol atra cosa: Ha pintat un païsage i li ha eixit molt be.
 • Eixir de contes, loc. Acabar el temps senyalat de gestació i estar preparada per a parir.
 • Eixir a cap, aplegar al final d’una cosa com se volia o se deuria arribar.
 • Lliurar-se d’un perill o dany com ara malaltia, deute, esclavitut: Ya he eixit de la grip. Hem eixit del perill en que estàvem.
 • Deixar d’ocupar un càrrec, d’eixercir un ofici...: Ha eixit de la regidoria.
 • Ser conseqüència una cosa d’una atra: D’esta reunió eixirà la solució per a l’empresa.
 • Passar a ser, resultar de determinada manera: Si el matrimoni no li ix be se separarà.
 • Eixir car, barat, costós, etc., que costa molts, pocs diners.
 • Eixir-se’n en la seua, conseguir u lo que volia.
 • Traure el resultat d’un conte o càlcul: Els contes m’han eixit malament.
 • Ser elegit: Mon pare ixqué diputat.
 • En alguns jocs, escomençar un jugador a jugar iniciant la partida: He guanyat la mà i ixc yo.
 • Dir o fer alguna cosa quan no s’esperava: Ya estava clar i nos ix este embolicant-ho.
 • Eixir per peteneres, loc. Dir o fer una cosa inesperada i contrària a lo que s’esperava.
 • Per una orella m’entra i per l’atra m’ix o m’ix, m’ix: per l’una m’entra i per l’atra m’ix, loc. Que no fa cas a lo que li diuen.
 • Ixca lo que ixca, loc. La decisió està presa, vaja be o mal.
 • Eixir ad algú, loc. Semblar-se a una persona: El chiquet li ha eixit més a son pare que a sa mare.
Cites d'eixir:
 •     "pot eixir en lo Regne" (Ginart, Nofre: Reportori de Furs, 1608, p. 32)
 •     "tres eixides ha de fer" (Ros: Tratat, 1736, p. 54)
 •     "aixir ab ses companyies" (Ord. custodia de la costa del Regne de Valencia, 1673)
 •     "eixir en les películes" (Perlá, E.: Valencia Film, 1919, p. 8)
Cites d'eixida:
 •     "a la eixida" (Tallada, M.: Les Camareres, 1931, p. 7)

Senyal d'eixida
Exida d'una carrera


SORGIR

Sorgir ve del llatí de la paraula "surgĕre" que està composta per un prefixe sub- (devall) i regere (alçar-se, apareixer).

Significat de "surgĕre": emergir, eixir de davall i fer-se recte, germinar, despuntar. Créixer un vegetal.

Eixemples en valencià del verp Sorgir:
 • L'aigua d'eixa font sorgix del manan d'allà dalt.
 • Ya comença a sorgir el brot del cigrò que plantares.
 • Ha sorgit de colp i m'he assustat.
Definició del verp Sorgir de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
 • v. intr. Brollar.
 • Aparéixer, manifestar-se: M’ha sorgit un problema en el treball.
 • Nàut. Ancorar.

Brot

Naiximent del riu Túria