martes, 3 de noviembre de 2015

16-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Nicolau Primitiu, diu: 

'... es a dir que Jaume Roig (poeta valencià, autor de 'L´espill') diu que va escriure les seues rimes al pla; ço es, en la llengua corrent, com parlaven les aljamies; i com les aljamies eren dels moros: Paterna, Benaguacil, Torrent, Vall d´Alcalà, etc..., resulta també que els moros parlaven en llengua vulgar valenciana, desmentint als filólegs que suponen els moros parlant en arab.'

Font: 'Antes y después de la conquista de Valencia', per Francisco Lliso i Genovés (Valencia, 1991).

* Nicolau Primitiu Gómez Serrano (Sueca, 1877-Valencia, 1971). Historiador i escritor. Fon President de Lo Rat Penat i Deca del Centre de Cultura Valenciana (ara, RACV). Escrigué diversos llibres.

Nicolau Primitiu